Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir oversikt over vår håndtering av personopplysninger når du benytter Danse- og teatersentrum sin tjeneste sceneweb.no eller kontakter oss via brev, telefon, e-post, eller ved personlig oppmøte.

Hvem er vi?
Scenewebarkivet eies og driftes av Danse- og teatersentrum som er en privat stiftelse med støtte fra Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet. Stiftelsen har som formål å være et nasjonalt kompetansesenter som fremmer profesjonell scenekunst, nasjonalt og internasjonalt, med vekt på fri scenekunst.Scenewebarkivet er et nasjonalt digitalt arkiv for norsk profesjonell scenekunst. Innholdet i databasen formidles via internettsiden sceneweb.no.

Behandlingsansvarlig
Danse- og teatersentrum er behandlingsansvarlig for virksomhetens håndtering av personopplysninger. Med «behandlingsansvarlig» menes i loven den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er den behandlingsansvarlige som er ansvarlig for at behandlingen av personopplysninger skjer i henhold til loven. Der ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt nedenfor. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret.

Rettigheter og betingelser
Scenewebarkivet etterstreber å følge gjeldende lovregler for åndsverk og personvern når vi publiserer rettighetsbelagt materiale. Vennligst kontakt oss dersom du ønsker innhold fjernet med hjemmel i disse reglene.

Noe materiale er markert med Fri lisens eller en Creative Commons-lisens som åpner for bruk av materialet i ikke-kommersielle sammenhenger. Husk at du allikevel må oppgi kilde og navn på rettighetshaver.

All annen bruk krever avtale med den enkelte rettighetshaver, se kildehenvisning på hvert objekt. Der kildehenvisning ikke er oppgitt, tilhører materialet Danse- og teatersentrum.

Offentlighet og følsomme opplysninger
Danse- og teatersentrum er pålagt å følge offentlighetsloven. Alle har rett til innsyn i de dokumentene som skapes i kontakten mellom oss og publikum. Det betyr likevel ikke at alle dokumentene er tilgjengelige uten tilbakeholdelse eller lastes opp på internett. Dokument som er underlagt taushetsplikt etter lov, vil alltid være skjermet for alle andre enn de som har rett til innsyn etter loven.

Din kontakt med Scenewebarkivet
Du trenger ikke å registrere deg for å søke eller bla i Scenewebarkivet (sceneweb.no), men Danse- og teatersentrums systemansvarlige vil kunne lese av IP-adressen fra den benyttede dataenheten. 

Du kan kontakte oss på flere måter: e-post, telefon, brev, gjennom nettsiden sceneweb.no eller ved personlig oppmøte. Vær oppmerksom på at det man skriver i en e-post kan leses av datatyver.Benytter du funksjonen «Rapporter feil eller mangler», vil dine tilbakemeldinger bli lagret sammen med navn og e-postadresse. Det er ikke satt noen grense for hvor lenge tilbakemeldingene blir lagret.

Dersom du får digital tilgang til digitalisert arkivmateriale som ikke er fritt tilgjengelig for alle, blir tilganger som du har eller har hatt, lagret sammen med navnet og e-postadressen din.

Personopplysningene som lagres, er kun tilgjengelige for interne avdelinger i Danse- og teatersentrum og IT-leverandør. Vi deler ikke personlige data om individuell bruk av våre tjenester.

Hvor lenge oppbevarer vi info om deg?
Med hjemmel i oppdrag fra Kulturdepartementet oppbevarer Danse- og teatersentrum personopplysninger som er nødvendig for å utføre vårt mandat. Det betyr at vi er forpliktet til å oppbevare personinformasjon over en lengre periode for å kunne rapportere på forhold som er relevant for vårt arbeid og for myndighetenes behov for kulturstatistikk.

Analyseverktøy
Våre nettsider benytter Google Analytics som tredjeparts script. Dette analyseverktøyet samler informasjon om hvordan besøkende bruker nettsiden, og vi bruker denne informasjonen til å forbedre nettstedet. Vi registrerer informasjon om hvilke sider som blir besøkt, hvor brukerne kommer fra, når sidene våre blir besøkt, hvilke plattformer og enheter som er mest brukt osv.

Hvordan sikres opplysningene?
Alle opplysninger som gis av brukerne selv overføres over sikre krypterte linjer (SSL) til våre systemer. Personopplysninger blir behandlet konfidensielt og ditt personvern bli ivaretatt.

Danse- og teatersentrums internkontroll innebærer korrekt håndtering og sikring av personopplysninger etter personopplysningsloven. Opplysninger blir behandlet i flere IT-systemer, som alle har strenge krav til informasjonssikkerhet og lagring. All tilgang til IT-systemene er tilgangsstyrt, og trafikken blir logget.

Kontakt oss
Ved spørsmål om Danse- og teatersentrums personvernerklæring, samt om retten til innsyn, dataportabilitet og sletting, ta kontakt med post@pahn.no.